صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۷,۸۸۹,۴۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۲,۱۱۰,۵۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۵۴۶,۸۵۱,۱۹۰,۴۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۶۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۵۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۵۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۲۵,۴۵۲ ۲۵,۳۳۴ ۲۵,۳۳۴ ۰ ۰ ۳۷۳,۵۱۱,۱۴۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۷,۸۸۹,۴۳۵ ۷,۵۴۶,۸۵۱,۱۹۰,۴۱۱
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲۵,۴۵۳ ۲۵,۳۳۵ ۲۵,۳۳۵ ۰ ۰ ۳۷۳,۵۱۱,۱۴۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۷,۸۸۹,۴۳۵ ۷,۵۴۷,۱۴۳,۳۲۷,۱۶۷
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲۵,۲۸۴ ۲۵,۱۶۶ ۲۵,۱۶۶ ۰ ۰ ۳۷۳,۵۱۱,۱۴۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۷,۸۸۹,۴۳۵ ۷,۴۹۶,۸۰۰,۶۴۹,۴۶۲
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲۵,۰۶۹ ۲۴,۹۵۲ ۲۴,۹۵۲ ۰ ۰ ۳۷۳,۵۱۱,۱۴۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۷,۸۸۹,۴۳۵ ۷,۴۳۳,۰۷۰,۷۰۹,۱۳۷
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲۵,۳۵۴ ۲۵,۲۳۷ ۲۵,۲۳۷ ۰ ۹۸۵,۹۸۴ ۳۷۳,۵۱۱,۱۴۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۷,۸۸۹,۴۳۵ ۷,۵۱۷,۹۵۸,۷۷۲,۹۱۰
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲۵,۴۲۳ ۲۵,۳۰۷ ۲۵,۳۰۷ ۰ ۱,۹۶۵,۴۸۶ ۳۷۲,۵۲۵,۱۶۵ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۶,۹۰۳,۴۵۱ ۷,۵۱۳,۸۱۸,۶۵۱,۶۱۶
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲۵,۱۵۰ ۲۵,۰۳۴ ۲۵,۰۳۴ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۳۸۳,۴۷۷,۷۷۹,۴۲۳
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۲۴,۸۷۶ ۲۴,۷۶۲ ۲۴,۷۶۲ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۳۰۳,۱۵۵,۲۸۲,۱۵۷
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۲۴,۸۷۷ ۲۴,۷۶۳ ۲۴,۷۶۳ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۳۰۳,۴۳۷,۳۰۳,۸۳۶
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۲۴,۶۳۳ ۲۴,۵۲۰ ۲۴,۵۲۰ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۲۳۱,۹۴۸,۳۹۳,۳۲۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۲۴,۷۴۵ ۲۴,۶۳۲ ۲۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۲۶۴,۸۶۹,۶۰۸,۶۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۴,۸۱۹ ۲۴,۷۰۸ ۲۴,۷۰۸ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۲۸۷,۲۱۱,۵۹۷,۸۴۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۲۴,۸۳۳ ۲۴,۷۲۱ ۲۴,۷۲۱ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۲۹۱,۱۰۶,۱۶۵,۶۷۸
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۲۴,۸۳۴ ۲۴,۷۲۲ ۲۴,۷۲۲ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۲۹۱,۳۸۷,۳۰۲,۱۳۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۲۴,۹۶۳ ۲۴,۸۵۰ ۲۴,۸۵۰ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۳۲۹,۲۷۵,۲۷۱,۶۸۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۲۴,۹۶۴ ۲۴,۸۵۱ ۲۴,۸۵۱ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۳۲۹,۵۵۷,۴۷۷,۷۲۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۲۴,۹۶۴ ۲۴,۸۵۲ ۲۴,۸۵۲ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۳۲۹,۷۸۰,۸۴۸,۷۴۸
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۲۴,۸۵۸ ۲۴,۷۴۶ ۲۴,۷۴۶ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۲۹۸,۶۱۱,۰۳۱,۵۷۸
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۲۴,۴۷۵ ۲۴,۳۶۶ ۲۴,۳۶۶ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۱۸۶,۴۸۹,۱۴۰,۶۶۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۲۴,۶۸۱ ۲۴,۵۷۲ ۲۴,۵۷۲ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۹,۶۷۹ ۰ ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ ۲۹۴,۹۳۷,۹۶۵ ۷,۲۴۷,۱۲۰,۰۸۵,۵۸۷
  مشاهده همه